Нови данни

Бизнес индекс

Индексът на бизнес-средата замръзва, но остава на прилично равнище

През първото полугодие на 2017 г. изменението в абсолютната стойност на индекса на бизнес-средата е нищожно, като все пак същественото в тази стабилност е, че се спира негативната динамика, регистрирана в предходния период. Важно е да се отбележи и че вече 18 месеца индексът остава на едни от най-високите си равнища от 10 години сама: за последен път той е имал по-висока стойност през първото поулгодие на 2007 г. Подобна относителна устойчивост говори, че в средата, в която работят компаниите в България, не са настъпили някакви значими трусове, които да предизвикат напрежение в бизнеса.

Стабилитетът в стойността на индекса е предизвикан от липсата на съществени изменения в отделните индикатори, които го съставляват. Най-забележима е позитивната промяна в очакванията за развитието на безработицата в страната, като тук еднозначно нарастват мненията на мениджърите, че през следващите месеци безработицата ще намалява. Трябва да се отчете обаче, че такова позитивизиране на оценките е типично за първото полугодие – вероятно най-вече заради факта, че в отраслите, в които сезонно се повишава натовареността, е логично да се наема временно допълнителна работна ръка.

На противоположния полюс – с относително най-голямо негативно изменение, са очакванията на мениджърите за динамиката на инфлацията. Тук по-отчетливо се наблюдава повишаване на прогнозите за нарастване на цените на стоките и услугите, които компаниите купуват от други фирми.

Прави впечатление подобряване на състоянието при един от хроничните проблеми за компаниите в България – просрочените плащания. Тук се регистрира чувствително нарастване на дела на фирмите, които твърдят, че нямат никакви просрочени плащания от свои контрагенти, като този дял достига абсолютния си максимум за последните 12 години.

Данните са от национално представително за бизнеса проучване, проведено в края на Май сред 500 мениджъри на фирми.